title

Tổ chức học tập triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận.
Thứ hai, 26/08/2019, 10:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Quang cảnh buổi hội nghị

Sáng ngày 21/8/2019 tại hội trường UBND phường Long Trường Hội LHPN quận 9 tổ chức học tập triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho 232 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận. Đến dự có bà Lê Thị Mỹ Hạnh- PCT Hội LHPN quận 9 và đồng chí Lê Thanh Xuân Huy- chuyên viên Phòng báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo viên của Hội nghị.

Hội nghị đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cũng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai thực hiện Nghị quyết  35-NQ/TW có hiệu quả, tích cực góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công, công cuộc đổi mới đất nước.

Thuận Tô

Số lượng lượt xem: 1765