Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Thứ tư, 24/04/2019, 08:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:
(Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP)

Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, Quỹ có nhu cầu cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, huyện, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).Quỹ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Quận, huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Quận, huyện tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ mà không có đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Bước 4: Quỹ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Quận, huyện.

Cách thực hiện:
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ :(Khoản 3, Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP)

  • Đơn đề nghị giải thể;

  • Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;

  • Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán;

  • Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

  • Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

  • Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

Thời gian giải quyết:

Mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Điểm b, Khoản 5, Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

Đối tượng:
Quỹ.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định giải thể.
Phí, lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn:

Đơn đề nghị giải thể

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

 • Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 • Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6