Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Thứ tư, 24/04/2019, 03:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trung tâm công tác xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân quận, huyện có nguyện vọng tổ chức lại, giải thể trung tâm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ (07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút)

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ phải có văn bản thẩm định hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội.

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra quyết định tổ chức lại, giải thể. Trường hợp không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội biết rõ lý do.

Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội;

  • Tờ trình tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể của Trung tâm công tác xã hội;

  • Đề án và tờ trình tổ chức lại, giải thể gồm những nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể; Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm công tác xã hội và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể và thời hạn xử lý.

  • Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định.

 • Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra quyết định tổ chức lại, giải thể trung tâm công tác xã hội công lập.

Đối tượng:
Tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định giải thể Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2012);

 • Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập (có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2013)

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 14