Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Thứ hai, 22/04/2019, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:
(Điều 20 Thông tư số 03/2014/TT-BKH)

Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã đề nghị bàn giao hồ sơ tại cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã tại nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

* Đề nghị bàn giao hồ sơ tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ,

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho hợp tác xã và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký hợp tác xã. Khi bàn giao hồ sơ cho hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

Trong trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận bàn giao hồ sơ tại cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

* Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký hợp tác xã tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ,

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn, giải thích để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

Bước 4: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã được cấp trước đó.

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi dự kiến đặt trụ sở chính..
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  * Trường hợp đề nghị bàn giao hồ sơ tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

  • Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (theo mẫu);

  • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã;

  • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục;

  • Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác đi nộp hồ sơ thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

  * Trường hợp đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

  • Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (theo mẫu);

  • Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã;

  • Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao (khi hợp tác xã tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới);

  • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục;

  • Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác đi nộp hồ sơ thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Hợp tác xã.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc thông báo từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

100.000 đồng/lần.

Tên mẫu đơn:

Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Luật Hợp tác xã năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013);

 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);

 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014);

 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm:
611-19.docx
Số lượng lượt xem: 7