Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn
Thứ tư, 24/04/2019, 07:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:
(Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP):

Bước 1: Quỹ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận – huyện, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận – huyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:

Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cán bộ tiếp nhận có thẩm quyền có trách nhiệm lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan tiếp nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Quỹ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.

Cách thực hiện:
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:(Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP)

  • Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

  • Dự thảo điều lệ quỹ;

  • Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

  • Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

  • Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết:

Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Điểm b, Khoản 2, Điều 36Nghị định số 30/2012/NĐ-CP).

Đối tượng:
Quỹ.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn:

Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (mẫu 10, 11, 12, 13 Phụ lục I)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

 • Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

 • Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tài liệu đính kèm:
04. Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận-huyện-xã-phường-thị trấn.docx
Số lượng lượt xem: 6