Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Điều 88, Điều 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; Điều 92 Luật Đấu thầu 2013)
Thứ sáu, 29/03/2019, 03:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.

  • Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Trụ sở của Bên mời thầu/Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  • Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều tư 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

 

Cách thực hiện:
Gửi văn bản kiến nghị trực tiếp đến Bên mời thầu. Trong trường hợp Bên mời thầu không giải quyết hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ:Văn bản kiến nghị.

  • Số lượng hồ sơ:01 bộ

Thời gian giải quyết:
  • Trường hợp giải quyết kiến nghị của bên mời thầu: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

  • Trường hợp giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

Đối tượng:
Nhà đầu tư đối với dự án PPP.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản thông báo cho nhà đầu tư về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
  • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014);

  • Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 39