title

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
Thứ năm, 21/05/2020, 10:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bảng niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận 9

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4826/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận theo danh mục sau:

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

- Đăng ký hợp tác xã

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

- Đăng ký khi hợp tác xã chia

- Đăng ký khi hợp tác xã tách

- Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

- Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

- Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

2. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

- Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện

- Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện

3. Lĩnh vực phát triển nông thôn

- Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới

- Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

- Bố trí ổn định dân cư trong huyện

- Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Hỗ trợ dự án liên kết

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx. 

Quy trình được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận 9. Địa chỉ 2/304 Xa lộ Hà nội phường Hiệp Phú Quận 9.

 

                                                                               VP.HĐND – UBND QUẬN 9       

Số lượng lượt xem: 677