title

Quận 9: Tổ chức Lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng 10 Nga
Thứ ba, 05/11/2019, 14:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

           “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

          Sáng ngày 05/11, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (07/11/1917 - 07/11/2019) và trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Đ/c Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận,

trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 70 năm tuổi Đảng

 

          Trong bài phát biểu tại buổi lễ của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đặng Thị Hồng Liên có đoạn: Trong bối cảnh phức tạp của thế giới hiện nay, sự nghiệp độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn sẽ còn gặp nhiều khó khăn và thử thách, do đó những giá trị vững bền của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, sẽ tiếp thêm sức mạnh để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phải dành nhiều công sức, trí tuệ, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng; phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng; đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng.

Đ/c Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận,

trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng

 

           Với niềm tin mạnh mẽ vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, vào tiền đồ của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên tất thắng của cách mạng Việt Nam cùng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 từng bước khẳng định trong hơn 22 năm qua xây dựng và phát triển. Trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Đảng bộ đã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 102 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga Đảng bộ Quận 9  vinh dự có 74 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng; Huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với các đồng chí đảng viên, do đó đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị mỗi đồng chí đảng viên cần sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong các kỳ đại hội, hội nghị của Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng./.

                                                                                Ngọc Thủy

Số lượng lượt xem: 1544