title

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN 9
Chủ nhật, 07/01/2018, 20:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

- Địa chỉ 2/304, Xa lộ Hà nội, Khu phố 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (08) 38973064.

1. Tên đơn vị: PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

2. Điện thoại: 028.38973064

3. Tổ chức bộ máy hiện nay:

- 1 Trưởng phòng

- 2 Phó Trưởng phòng

- 5 cán bộ, công chức phụ trách kiêm nhiệm các công tác chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực quản lý nhà nước về: Văn hóa - Thông tin - Gia đình - Quản lý di tích và Thể dục Thể thao.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1 Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, gia đình, thể dục, thể thao, di tích, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

4.2. Nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ chung:

- Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin tuyên truyền, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực: văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

- Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, quảng cáo, thông tin và truyền thông đối với cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch, Ủy ban nhân dân quận. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định pháp luật.

* Nhiệm vụ cụ thể:

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa và thể thao:

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quận tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hoá, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, cơ sở lưu trú du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, cơ sở lưu trú và quảng cáo trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực thông tin và truyền thông:

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; viễn thông và Internet; dịch vụ photo và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận xử lý.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản.

- Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Thành tích đạt được của đơn vị:

- Năm 1998 , 2004: Bộ Văn hóa Thông tin tặng Cờ thi đua tiên tiến.

- Năm 1999; 2000; 2001; 2003; 2006; 2009; 2010, 2011: Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2001, 2010: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Năm 2002: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba

- Năm 2007: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

- Năm 2001, 2008: Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen tập thể Lao động xuất sắc.

 

6. Thông tin lãnh đạo:

 

Số thứ tự

Họ & tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Thông tin

Email và điện thoại

 

01

Nguyễn Thị Khánh Bình

Thành viên UBND quận; Trưởng phòng-Bí thư chi bộ

Chịu trách nhiệm chung trước Ủy ban nhân dân quận và pháp luật về toàn bộ nội dung hoạt động của Phòng VH&TT.

ntkbinh.q9@tphcm.gov.vn

0908.251.740

 

02

Trần Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

Phụ trách quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục - thể thao; thông tin truyền thông; di sản

tthieu.q9@tphcm.gov.vn

0913.138.028

 

03

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng

Phụ trách thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa; quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

nhvu.q9@tphcm.gov.vn

0902.378.946

 

 

Số lượng lượt xem: 32566