title

Phòng Tư Pháp quận 9
Thứ bảy, 08/12/2018, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

- Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (08) 38.973.050

1. Đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động

a) Đặc điểm

Phòng Tư pháp Quận 9 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9. Phòng Tư pháp Quận 9 thực hiện sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 9; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Hiện nay, tình hình tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp được Ủy ban nhân dân quận cơ cấu như sau:

Cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp gồm: 02 đồng chí lãnh đạo;

- 01 đồng chí Trưởng phòng chịu trách nhiệm công việc chung;

- 01 đồng chí Phó Trưởng phòng; hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý, điều hành, phân công công việc cho các chuyên viên.

- 04 đồng chí chuyên viên và 02 nhân viên, từng đồng chí phụ trách những mảng công việc cụ thể về chuyên môn do Trưởng phòng chỉ đạo: công tác kiểm tra văn bản, công tác báo cáo xây dựng ngành, công tác hộ tịch, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác chứng thực, công tác theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, công tác quản lý tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hội đồng tư vấn…..

b) Nội dung hoạt động của Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp Quận 9 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 9 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở, kiểm soát thủ tục hành chính, hội đồng tư vấn và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

c) Tính chất hoạt động của Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Bảng thông tin:

Họ tên

Điện thoại

E-mail

Lĩnh vực phụ trách

Ghi chú

Nguyễn Thị Tuyết

0903.165.494

Ntttuyet.q9@tphcm.gov.vn

Phụ trách chung

 

Bùi Văn Hữu

0918.176.583

Bvhuu.q9@tphcm.gov.vn

hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý, điều hành, phân công công việc cho các chuyên viên.

 

 

Số lượng lượt xem: 41114