title

Phòng Nội vụ Quận 9
Chủ nhật, 23/07/2017, 01:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

- Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9

1. Về chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ:

Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức, viên chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; hội - quỹ - tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng; công tác thanh niên.

Số điện thoại cơ quan: 08 38973057- 37306360

2. Về Thông tin lãnh đạo cơ quan:

2.1 Ông Hồ Minh Chiến – Trưởng phòng Nội vụ

Email cá nhân: hmchien.q9@tphcm.gov.vn.

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể sau:

- Công tác tổ chức biên chế

- Cải cách hành chính

- Công tác Thi đua

- Công tác chính quyền địa phương

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở.

- Công tác Tôn giáo

2.2 Ông Nguyễn Hoàng Phương – Phó trưởng phòng:

Email cá nhân: nhphuong.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác cải cách hành chính – Tổ chức bộ máy, biên chế

- Công tác chính quyền địa phương.

2.3- Bà Đoàn Thị Kim Oanh - Phó trưởng phòng:

Email cá nhân: dtkoanh.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác Tôn giáo

- Công tác thi đua, khen thưởng

- Công tác chính sách (thăm bệnh, ma chay) thuộc diện quận quản lý (theo sự phân công của Trưởng phòng theo lĩnh vực) và chịu trách nhiệm theo dõi báo cáo định kỳ lĩnh vực phụ trách.

2.4- Bà Huỳnh Thị Thu Dung – Phó trưởng phòng:

Email cá nhân: httdung.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác Thanh niên

- Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; công tác Hội, qũy

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Công tác chính sách (thăm bệnh, ma chay) thuộc diện quận quản lý (theo sự phân công của Trưởng phòng theo lĩnh vực) và chịu trách nhiệm theo dõi báo cáo định kỳ lĩnh vực phụ trách.

 

Số lượng lượt xem: 37553