title

Gần 150 cán bộ chủ chốt nghe triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy
Thứ sáu, 05/10/2018, 02:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 3/10, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 01-Qđi/TW ngày 10/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-Qđi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Thông tri số 18-TT/TU ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh cho gần 150 đồng chí là cán bộ chủ chốt quận, phường.

Quang cảnh hội nghị
 
Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII, trong đó đồng chí nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đối với Thông tri số 18-TT/TU ngày 27/9/2018 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ.
Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy triển khai quán triệt Quy định 01-Qđi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng, trong đó đồng chí nhấn mạnh chương II về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng; Chương III trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng. Về Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, đồng chí tập trung phân tích những điểm mới Quy định 07 so với Quy định 263-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI như về thời hiệu xử lý kỷ luật; những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật; vi phạm về quan điểm chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ và công tác đảng viên; vi phạm các quy định về bầu cử…
Sau hội nghị quán triệt cấp quận, đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy đến cán bộ đảng viên trên địa bàn.
Số lượng lượt xem: 1002