SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
6
2
5
Tin giáo dục 14 Tháng Bảy 2011 9:45:00 SA

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

I/ Thủ tục hành chính:

 

§  Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức

§  Là công cụ cần thiết để đưa chính sách của nhà nước vào cuộc sống để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ

      

II/ Kiểm soát thủ tục hành chính:

         Là việc xem xét, đánh giá, theo dõi bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính

         Đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện             thủ tục hành chính

          Nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính 

         nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan

         hành chính các cấp

 

III/ Phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính (Công văn số 4667/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 7 năm 2011):

          + Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố

 

+ Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính; giữa cơ quan hành chính với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

 

          IV/ Đánh giá tác động thủ tục hành chính:

     + Đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là một điểm mới trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

          +Mục tiêu: Nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa gánh nặng trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước

 

          V/ Mục tiêu của việc đánh giá tác động thủ tục hành chính:

“Bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất”

VI/ Các biểu mẫu đánh giá tác động

1.     Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết:

. Việc phải ban hành thủ tục hành chính

. Cân nhắc các biện pháp thay thế

2.     Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của các quy định về TTHC

. Bám theo từng bộ phận cấu thành thủ tục hành chính

. Các tiêu chí: cần thiết, không trùng lặp, rõ ràng, không phân biệt đối xử

 

3.     Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của các quy định về TTHC

. Đúng thẩm quyền

          . Đúng hình thức

. Phù hợp với VBQPPL cấp trên

4.     Các thức tính toán chi phí tuân thủ TTHC

. Lượng hóa các chi phí xã hội để tuân thủ các quy định về TTHC

. Giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước

VIII/ Nội dung triển khai thực hiện hoạt động KSTTHC tại thành phố                                                   (Công văn số 3183/UBND-KSTT ngày 01/7/2011 của UBND TP)

 

         Nâng cao chất lượng quy định về TTHC

         Tổ chức thực hiện TTHC

         Thực hiện rà soát TTHC

         Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thực hiện TTHC

 

          IX/ Nâng cao chất lượng quy định về TTHC:

1.     Yêu cầu của quy định về TTHC:

         Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

         Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn không ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính

+ Phân công cơ quan soạn thảo VBQPPL:

         Các sở, ban, ngành thành phố là cơ quan chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi chức năng quản lý theo ngành

         Trước khi soạn thảo phải đánh giá tác động của quy định về TTHC

         Lấy ý kiến của Văn phòng UBND TP (Phòng Kiểm soát TTHC)

 

 

 

X/ Thực hiện thủ tục hành chính:

1.     Nguyên tắc thực hiện TTHC:

Ø Công khai, minh bạch

Ø Khách quan, công bằng

Ø Liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà

Ø Quyền được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Ø Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức

2.     TTHC do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố:

Ø Trách nhiệm thực hiện công khai: Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

Ø Nội dung công khai: đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác và sử dụng.

Ø Hình thức công khai bắt buộc: tại trụ sở nơi trực tiếp giải quyết TTHC

Ø Hoặc có thể các hình thức khác như: Trang thông tin điện tử………;  

3.     Trách nhiệm của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

    (Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện;    Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn là cơ quan thực hiện TTHC:

Ø Sử dụng, bố trí cán bộ, công chức

Ø Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin

Ø Cấp Giấy biên nhận hồ sơ

Ø Bảo quản và giữ bí mật hồ sơ tài liệu

Ø Nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản hoặc yêu cầu bổ sung

Ø Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định

Ø Hỗ trợ người có công, người tàn tật...

Ø Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ø Tiếp nhận, xử lý các phản ánh trong thực hiện TTHC

Ø Ứng dụng công nghệ thông tin

 

4.     Trách nhiệm của người đứng đầu:

    (Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn)

 

Ø Tổ chức thực hiện nghiêm túc thủ tục hành chính đã được công bố

Ø Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức trong thực hiện TTHC

Ø Khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích

Ø Xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, công chức vi phạm trong thực hiện

Ø Cải tiến cách thức, phương pháp thực hiện

Ø Kịp thời kiến nghị các biện pháp thực hiện cải cách TTHC

5. Trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện TTHC:

Ø Thực hiện nghiêm túc

Ø Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; có tác phong, thái độ, lịch sự, khiêm tốn

Ø Tiếp nhận và giải quyết theo quy định

Ø Hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác không để cá nhân, tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc

Ø Chấp hành nghiêm túc các quy định về thủ tục hành chính

Ø Chủ động, tham mưu, đề xuất cải tiến việc thực hiện TTHC

Ø Kịp thời phát hiện và kiến nghị các quy định về TTHC không phù hợp, thiếu tính khả thi

+ KẾT LUẬN:

v Việc thực thi chính sách là rất quan trọng, ban hành tốt là một chuyện

v Thủ tục hành chính chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước trên tinh thần có lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước

     Vấn đề quan trọng đặt ra là cải cách thủ tục hành chính phải đi đôi

           với con người           cán bộ, công chức phải có tinh thần trách nhiệm,

        ý thức phục vụ nhân dân

       

           Thủ tục hành chính có bài bản đến đâu nhưng nếu cán bộ, công chức

            thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân thì thủ tục 

            hành chính cũng sẽ rơi vào hình thức 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 26253    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm