SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
5
6
5
Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười Một 2018 7:35:00 CH

Phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” của Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9

 

Căn cứ Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”); Công văn số 647-CV/QU ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Quận ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9 thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Phát huy vai trò của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp thực hiện chỉ thị của Thành ủy và Quận ủy về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ngập nước.

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc bảo vệ môi trường, góp phần mang lại hiệu quả trong Cuộc vận động.

2. Yêu cầu:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, nơi làm việc và nơi ở, không xả rác bừa bãi bằng việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Quận 9 “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền và vai trò giám sát của hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành vi của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; chủ động tích cực tham gia bảo vệ môi trường tại cộng đồng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

2. Tập trung vận động, tuyên truyền và thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, giảm dần lượng rác thải, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm áp lực cho hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, không để rác tồn ứ trong khu dân cư làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hành vi xả ra rác ra đường và kênh rạch.

5. Vận động các khu dân cư cải tạo các điểm rác thải bừa bãi thành các không gian xanh, nơi sinh hoạt của cộng đồng.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch số 73/KH-QU ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Quận ủy về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện Chương trình hành động giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy; Công văn số 647-CV/QU ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Quận ủy và Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2018 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Chỉ đạo phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nội dung sau đây:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; cung cấp tài liệu tuyên tuyền về Cuộc vận động và phân loại rác tại nguồn để các đoàn thể phát cho đoàn viên, hội viên và người dân biết thực hiện.

Là cơ quan thường trực được Ủy ban nhân dân quận giao tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các đơn vị thu gom vi phạm về hoạt động thu gom rác; kiểm tra xử lý các hành vi xả rác bừa bãi, vi phạm môi trường.

Tăng cường phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện công tác quản lý môi trường tại các điểm công cộng (bệnh viện, trường học, công viên, khu vui chơi giải trí, khu du lịch, tuyến đường, bến xe, kênh rạch, thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng, trạm trung chuyển chất thải,...) đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

- Đội trật tự đô thị thuộc phòng Quản lý đô thị quận:

Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, xả rác thải bừa bãi tại nơi mua bán tự phát và nơi công cộng.

- Phòng Giáo dục – Đào tạo quận:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho tất cả học sinh các cấp phổ thông ở các trường trên địa bàn về ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, biết phân loại rác tại nguồn; đưa nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường và trong các buổi họp phụ huynh học sinh.

- Các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận để thực hiện Cuốc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” trên địa bàn quận đạt hiệu quả.

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để cùng tham gia thực hiện.

- Phòng Văn hóa – Thông tin quận:

Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” bằng nhiều hình thức phù hợp; đưa nội dung Cuộc vận động là một tiếu chí quan trọng trong việc bình xét danh hiệu văn hóa hàng năm.

- Ủy ban nhân dân các phường:

Khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, tiến hành xử lý các điểm ô nhiễm môi trường do việc xả rác bừa bải, cải tạo thành các không gian xanh, sạch, nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư; tăng cường biện pháp ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi, không để tái diễn tình trạng  xả rác bừa bãi thành bãi rác tự phát, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuốc sống của người dân trên địa bàn.

Tăng cường quản lý hoạt động thu gom rác đối với các đơn vị thu gom rác tại nguồn theo quy định của Luật bào vệ môi trường, Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm,... Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thu gom rác chuyển đổi phương tiện thu gom theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thường xuyên kiểm tra, xử lý hành vi xả rác thải bừa bãi, vi phạm môi trường. Nghiên cứu vận động hình thành các Tổ vệ sinh môi trường tự quản trong khu dân cư để tham gia dọn dẹp vệ sinh, góp phần mang lại mỹ quan đô thị.

Tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng thu gom rác tại nguồn đối với các chủ nguồn thải và đơn vị thu gom theo chi phí dịch vụ quy định; đảm bảo đến cuối năm 2019, 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn của Ủy ban nhân dân Thành phố theo lộ trình quy định, hình thành thói quen phân loại rác để giảm dần lượng rác phát sinh, tăng cường tái chế, giảm chôn lấp.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành vi của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường, tiêu dùng tiết kiệm, hợp lý, giảm dần lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường.

2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Tổ chức thành viên:

2.1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận:

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” theo Chỉ thị của Thành ủy, chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, tham gia phân loại rác tại nguồn, ký kết hợp đồng và trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định.

Tăng cường vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trong khu dân cư của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; phản ánh, góp ý kịp thời thiếu sót, bất cập và phát hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân quận biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể có việc làm thiết thực, mô hình hay, hiệu quả.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục thực hiện và duy trì phong trào “15 phút - vì Thành phố văn minh sạch đẹp”; đưa tiêu chí về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, việc phân loại rác tại nguồn để bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm.

2.2 Các Tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận:

- Hội Cựu chiến binh quận:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia và làm gương trong Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; đưa việc thực hiện Cuộc vận động vào bình xét trong “Phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:

Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, chị em phụ nữ với vai trò tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, không xả rác thải bừa bãi, phân loại rác tại nguồn để tận thu phế liệu, khuyến khích sử dụng túi ny lông dễ phân hũy, xem đây là tiêu chí quan trọng trong Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Hội Nông dân quận:

Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” bằng việc làm cụ thể, không xả chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp ra đường và xuống kênh rạch làm mất vệ sinh, ô nhiễm nguồn nước, mặt đất; đưa tiêu chí Cuộc vận động vào bình xét phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” hàng năm.

- Liên đoàn Lao động quận:

Tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động về Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”. Phổ biên các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nghiêm cấm hành vi xả rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại ra đường, nơi công cộng làm mất vệ sinh, ô nhiễm mặt đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận:

Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận giữ gìn vệ sinh môi trường, thay đổi hành vi xả rác thải bừa bãi, kiên quyết nói “KHÔNG” với việc nhận và phát tờ rơi không đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngôi nhà xanh” của Đoàn Thanh niên; phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường chuyển hóa các điểm rác tự phát thành không gian xanh, sạch, nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

- Các tổ chức đoàn thể xã hội quận:

Tâp trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào có đạo của tổ chức mình tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác thải bừa bãi, làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ủy ban nhân dân quận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thống nhất tổ chức thực hiện như sau:

1. Từ nay đến cuối năm 2018, tập trung công tác tuyên truyền, vận động tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn Quận 9 biết và cùng thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy và văn bản chỉ đạo của Quận ủy.

2. Từ năm 2019 trở đi, hàng năm Ủy ban nhân dân quận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cụ thể; tổ chức sơ kết đề ra các giải pháp cho những năm tiếp theo.

3. Trên cơ sở Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và kế hoạch phối hợp này, Ủy ban nhân dân quận bố trí kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động.

4. Trong quá trình phối hợp, nếu có phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân quận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cùng trao đổi, bàn bạc, thống nhất thực hiện để Cuộc vận động trên địa bàn đạt kết quả cao nhất./.


Số lượt người xem: 312    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm