SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
6
1
5
Tin tức sự kiện 19 Tháng Mười 2018 3:45:00 CH

Về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

 

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc “Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9”. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2018 đến ngày 09 tháng 10 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Phường Tăng Nhơn Phú B có diện tích 528,29 ha; dân số 13.584 hộ (trong đó số hộ thường trú 4.227 hộ; số hộ tạm trú 9.357 hộ), được tổ chức thàng 05 khu phố và 53 tổ dân phố. Phường đang trong quá trình đô thị hóa khá nhanh, các công trình giao thông được nâng cấp mở rộng, nhiều tuyến đường được Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia hiến đất, vật kiến trúc làm đường mở rộng lộ giới tạo điều kiện thuận lợi trong đời sống các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị phường. Cơ cấu ngành chủ yếu là tập trung trong lĩnh vực kinh doanh thương mại - dịch vụ, về cơ cấu nghề là lao động phổ thông giản đơn. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố được củng cố kiện toàn đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định. Công tác an sinh xã hội, giải quyết và chăm lo tốt các diện chính sách; chăm lo cho người nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy – Ủy ban nhân dân Quận và Nghị quyết của Đảng bộ phường sát với tình hình thực tế địa phương nên góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng và chống tham nhũng. Đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên được quán triệt và nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của địa phương, cơ quan tạo được sự tin tưởng với nhân dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, phụ trách chung và phân công cán bộ tư pháp kiêm nhiệm tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

Trên cơ sở báo cáo số 94/BC-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B. Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra đối chiếu văn bản, tài liệu liên quan tại Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B, tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng thể hiện như sau:

1. Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị trong năm 2017.

1.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng:

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Quận 9, Nghị Quyết của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân phường; Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm năm 2017 và đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này cho toàn thể cán bộ, công chức, các bộ phận liên quan của khu phố, tổ dân phố.

1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức tại đơn vị.

 

Duy trì công tác tuyên truyền pháp luật và các văn bản có liên quan, để nâng nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền, phát hiện và tố giác các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

Ủy ban nhân dân phường tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (theo Nghị quyết số 21/CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ); Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) trong cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân phường.

Trong năm 2017 đã tổ chức 01 cuộc tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân phường; ngoài ra công tác tuyên truyền còn lồng ghép trong các buổi họp giao ban giữa Ủy ban nhân dân phường với các ngành, đoàn thể và khu phố; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của phường.

Qua công tác tuyên truyền, đa số cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, tại đơn vị chưa xảy ra tình trạng tham nhũng có liên quan đến quá trình  thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức.

1.3. Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước trong hoạt động của đơn vị.

 

Hàng năm căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, Ủy ban nhân dân Phường đã thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 thông qua hội nghị cán bộ công chức; công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017, quyết toán thu chi ngân sách năm 2017 bằng trong các cuộc họp cơ quan, họp cán bộ công chức và niêm yết tại bảng tin của Ủy ban nhân dân phường.

Đối với các nguồn thu đóng góp như quỹ phòng chống lụt bão, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ủy ban nhân dân Phường cũng thực hiện công khai tổng số tiền thu được trong các buổi họp giao ban hàng tuần với các khu phố.

1.4. Việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân phường mua sắm tài sản gồm: Máy vi tính, tủ đựng quân trang cho quân sự, tủ tài liệu, bàn ghế làm việc, … Tổng giá trị mua sắm là 82.591.540 đồng; thực hiện sửa chữa, trang bị 8 cụm loa phát thanh, sửa chữa cổng trụ sở Ủy ban nhân dân phường với tổng giá trị là 82.996.000 đồng.

Qua kiểm tra đơn cử một số hồ sơ, hồ sơ mua sắm có đủ hợp đồng, hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu, các bản chào giá và Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm tài sản của Ủy ban nhân dân Quận 9. Hình thức lựa chọn đơn vị cung cấp là chào giá cạnh tranh, riêng việc mua máy vi tính là mua sắm tập trung được thành phố mua và cấp về đơn vị.

1.5. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, góp phần sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương. Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 9, Phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại phường. Cụ thể, theo danh sách đất công do Ủy ban nhân dân phường trực tiếp quản lý: Diện tích đất chưa sử dụng 4.614,3m2; diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng 36.400m2.

Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức niêm yết công khai các văn bản pháp lý trong lĩnh vực đất đai trên Bảng niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường nhằm tuyên truyền, tăng cường hiểu biết của người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Về công khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt: Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000, trưng bày thường xuyên và liên tục các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường và phân công cho công chức địa chính cung cấp các thông tin của đồ án cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ.

Về tham gia, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch: từ tháng 9/2016 đến nay, trên địa bàn phường đã thực hiện 02 cuộc họp lấy ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 và khu dân cư Nam xa lộ Hà Nội.

Về tham gia, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất hàng năm: Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

1.6. Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của đơn vị.

Ủy ban nhân dân phường đã công bố, công khai 110 thủ tục hành chính trên trang Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện việc niêm yết công khai 110 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường theo đúng quy định, niêm yết công khai đầy đủ danh mục, nội dung, cách thức niêm yết dễ nhìn, dễ tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia thủ tục hành chính.

 

1.7. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ.

Ủy ban nhân dân phường rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về giao biên chế, số lượng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách khối phường năm 2017. Biên chế hành chính và sự nghiệp được quản lý chặt chẽ, công khai và đúng theo quy định.

Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức Ủy ban nhân dân phường luôn đảm bảo các nội dung như: tuyển dụng cán bộ, công chức; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức;  chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

Tổng số biên chế được giao cho Ủy ban nhân dân phường là 45, đã sử dụng là 42 (trong đó cán bộ chuyên trách là 11, công chức là 11, cán bộ không chuyên trách là 20).

Trong năm 2017, có 02 trường hợp luân chuyển công chức địa chính và chuyển 01 cán bộ không chuyên trách sang cán bộ chuyên trách. Đồng thời trong năm có tăng mới 04 trường hợp cán bộ không chuyên trách, 03 cán bộ không chuyên trách thôi việc theo nguyện vọng.

 

1.8. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Ban Chấp hành công đoàn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách và các hoạt động sự nghiệp dựa trên dự toán được giao, các nguồn thu sự nghiệp, các văn bản quy định và dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo của Đảng ủy phường.

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm đã được công khai thông qua Hội nghị cán bộ, công chức. Thông qua Quy chế các cán bộ, công chức đều nắm và thực hiện các hoạt động theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện các hoạt động chi tiêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là chủ tài khoản quyết định tất cả các khoản chi tiêu, các nội dung chi đều được kiểm soát, thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

1.9. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đơn vị.

 

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền, địa phương và Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được lãnh đạo phường quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh đối những cán bộ, công chức làm việc quan liêu, không chấp hành đúng nội quy cơ quan.

Triển khai thực hiện Quyết định 302/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong toàn thể cơ quan và niêm yết công khai để tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân khi đến liên hệ công tác.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thường xuyên kiểm tra việc chấp hành những việc cán bộ, công chức không được làm; việc thực hiện văn hoá công sở tại cơ quan đơn vị; việc thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức  nhất là bộ phân tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp công dân. Qua kiểm tra, cán bộ, công chức đều thực hiện để bảng tên trên bàn làm việc và đeo thẻ công chức đầy đủ; trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được công chức Tư pháp -Hộ tịch tham mưu thực hiện và hòa giải thành nhiều vụ việc kiến nghị, phản ảnh; hầu hết cán bộ, công chức đều có thái độ hòa nhã, ân cần khi tiếp công dân.

1.10. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường đều rà soát, lập danh sách cán bộ công chức đảm nhiệm các chức vụ phải chuyển đổi công tác khi đến thời hạn chuyển đổi theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức luôn được thực hiện công khai minh bạch, đúng đối tượng. Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân phường xếp lại bậc lương cho 04 cán bộ, 01 cán bộ nâng ngạch từ chuyên viên sang chuyên viên chính.

1.11. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.

 

Thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm, Ủy ban nhân dân phường đã quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của đơn vị và của cán bộ, công chức theo nội dung Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2017, tại Ủy ban nhân dân phường không có trường hợp nào báo cáo về nhận quà tặng và không có xử lý trường hợp nào về nhận quà tặng, nộp lại quà tặng.

1.12. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập;

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã quan tâm chỉ đạo sâu sát quy trình thực hiện các văn bản hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập của Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận bản kê khai theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính Phủ.

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm:  14 người;

- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm:  14 người (tỷ lệ 100%);

- Số lượng kê khai thuộc diện Quận ủy quản lý:  06 người

- Số người kê khai thuộc diện Thành ủy quản lý: 0

Các đối tượng thuộc diện kê khai có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của mình nên việc tổ chức kê khai được thực hiện nghiêm túc. Việc tổ chức quản lý lưu giữ khai thác sử dụng, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trực tiếp theo dõi và lưu trữ theo quy định. Ủy ban nhân phường đã công khai bản kê khai tài sản bằng hình thức niêm yết công khai tại văn phòng Ủy ban nhân dân phường theo đúng quy định (có lập biên bản niêm yết và biên bản gở niêm yết).

1.13. Việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành các văn bản về công tác cải cách hành chính như sau:  Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Đảng ủy phường về thực hiện Chương trình hành động của Quận uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính phường Tăng Nhơn Phú B; Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính phường Tăng Nhơn Phú B; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 về hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2018. Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 về kiện toàn Ban chỉ đạo ISO do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm Trưởng ban; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 về ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 với 110 thủ tục hành chính được chia theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường.

Hàng quý Ban chỉ đạo Cải cách hành chính phường đều tổ chức họp giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính trong quý đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc hiện tại để Ban chỉ đạo kịp thời giải quyết, xử lý.

Ủy ban nhân dân phường phân công cán bộ Văn thư – lưu trữ, Văn phòng thống kê thường xuyên sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản; sử dụng hộp thư điện tử gửi thư mời họp.

Các phần mềm đang được quản lý, sử dụng tại Ủy ban nhân dân phường:

- Phần mềm kế toán, kê khai tài sản, phần mềm quản lý hộ tịch.

- Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, phần mềm tiếp nhận hồ sơ một cửa đất đai.

Việc sử dụng phần mềm đáp ứng nhu cầu cập nhật số liệu, thống nhất biểu mẫu quản lý và quy trình thực hiện.

Về sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan: Trong niên độ thanh tra (năm 2017), Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B được cấp 05 hộp thư điện tử cho 5 lãnh đạo phường; số lượng hộp thư điện tử sử dụng là 05 (đạt tỷ lệ 100%). Năm 2018, số lượng hộp thư điện tử được cấp là 32; số lượng hộp thư sử dụng là 23 (tỷ lệ 72%); số lượng hộp thư ít sử dụng là 09 (tỷ lệ 28%).

Việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân phường thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân cho 42 cán bộ, công chức thông qua Ngân hàng BIDV – chi nhánh Đông Sài Gòn.

 

1.14. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng.

 

Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức triển khai việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BCĐPCTNTP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Trưởng Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng về việc ban hành quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến tội phạm tham nhũng tại đơn vị.

Công tác tổ chức tiếp nhận tin báo và thụ lý tố cáo hành vi tham nhũng tại Ủy ban nhân dân phường được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định. Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân phường không nhận được tin báo, đơn thư tố cáo cán bộ, công chức liên quan đến hành vi tham nhũng.

 

1.15. Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng:

 

Thực hiện theo Công văn số 1699/UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 và Công văn số 1872/UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân phường có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ như: Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn chưa thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định.

1.16. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tính đến thời điểm báo cáo không có đơn thư tố cáo nào về hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân phường.

1.17. Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên giám sát công tác tiếp công dân, thái độ ứng xử giao tiếp của cán bộ công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công với đất nước, người được hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, tư pháp - hộ tịch, quản lý ngân sách địa phương; các nguồn thu vận động của các tổ chức đoàn thể, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn phường.

2. Công tác kiểm tra của đơn vị:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân phường luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng. Để ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quản lý của đơn vị; nghiêm cấm thái độ cửa quyền, hách dịch của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với công dân và tổ chức

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường thường xuyên giám sát hoạt động của các bộ phận, của cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm để đề xuất kiểm tra xử lý. Qua công tác giám sát chưa phát hiện vi phạm.

Ban Thanh tra nhân dân phường thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo phường nhắc nhở cán bộ, công chức khắc phục thiếu sót của mình.

III. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B đã thể hiện sự quan tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể là:

- Công tác phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo phụ trách, cán bộ Tư pháp tham mưu giúp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác phòng, chống tham nhũng; hàng năm luôn xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn đối với cán bộ, công chức trong đơn vị; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi người.

- Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách; việc quản lý sử dụng tài chính - ngân sách thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B quán triệt với cán bộ, công chức trong đơn vị về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai tài sản; thực hiện triển khai quy định về luân chuyển, bố trí cán bộ; thực hiện việc trả lương cho cán bộ, công chức của đơn vị qua tài khoản; chủ động thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tin học hóa; kiểm tra công tác của đơn vị; trong công tác chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh đó là:

- Trong niên độ thanh tra, Ủy ban nhân dân phường được cấp 05 hộp thư điện tử công vụ và đã tổ chức triển khai tốt việc sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, trong năm 2018 số lượng hộp thư điện tử được cấp là 32, do đó có một số hộp thư điện tử ít được sử dụng. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng.

- Ủy ban nhân dân phường có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng cho Ủy ban nhân dân Quận. Tuy nhiên, việc báo cáo còn chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ kết luận nêu trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như trong thời gian vừa qua;

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng.

- Chú trọng việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

2. Đối với Chánh Thanh tra quận:

Theo dõi việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận./.

Văn bản đính kèm


Số lượt người xem: 261    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm