SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
6
6
9
Hoạt động HĐND 14 Tháng Mười Hai 2017 2:50:00 CH

Công khai dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân Quận

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9       Biểu số 69/CK-NSNN
           
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
          Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG Dự toán năm 2017 ƯTH NĂM 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (1) (%)
A B 1 2 3 4
A TỔNG NGUỒN THU NSĐP             710,723          1,122,537             793,490 71%
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp             169,108             201,274             202,622 101%
- Thu NSĐP hưởng 100%               61,190               72,829               73,316 101%
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia             107,918             128,445             129,306 101%
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             541,615            598,469            585,712 98%
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách             541,615             598,469             585,712 98%
2 Thu bổ sung có mục tiêu        
III Nguồn CCTL đơn vị cân đối Chi TX                    5,156  
IV Thu kết dư               259,690    
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                 63,104    
B TỔNG CHI NSĐP             710,723             859,841             792,490 112%
I Tổng chi cân đối NSĐP             709,455            858,315            790,598 111%
1 Chi đầu tư phát triển (1)               125,685    
2 Chi thường xuyên             684,475             727,286             769,897 112%
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)        
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)        
5 Dự phòng ngân sách               24,980                5,344               20,701 83%
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương        
II Chi các chương trình mục tiêu                 1,268                1,526                1,892 149%
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                1,268                1,526                1,892 149%
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ        
III Chi chuyển nguồn sang năm sau        

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9       Biểu số 70/CK-NSNN
           
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
          Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG Dự toán năm 2017 ƯTH NĂM 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (1) (%)
A B 1 2 3 4
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN        
I Nguồn thu ngân sách              702,308          1,080,727             780,771  
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp             160,693             185,812             192,069 103%
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             541,615             598,469             585,712 98%
- Thu bổ sung cân đối ngân sách        
- Thu bổ sung có mục tiêu        
3 Nguồn CCTL đơn vị cân đối Chi TX                    2,990  
4 Thu kết dư               239,603    
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                 56,843    
II Chi ngân sách             702,308             859,842             779,771 111%
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện             596,317             742,187             669,260 112%
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới             105,991             117,655             110,511 104%
- Chi bổ sung cân đối ngân sách        
- Chi bổ sung có mục tiêu        
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau        
B NGÂN SÁCH PHƯỜNG        
I Nguồn thu ngân sách              114,406             159,466             123,230 77%
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp                8,415               15,462               10,553 68%
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             105,991             117,655             110,511 94%
- Thu bổ sung cân đối ngân sách        
- Thu bổ sung có mục tiêu        
3 Thu kết dư                 20,087    
4 Nguồn CCTL đơn vị cân đối Chi TX                    2,166  
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                  6,262    
II Chi ngân sách              114,406             136,586             123,230 108%

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9       Biểu số 71/CK-NSNN    
               
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018    
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)    
          Đơn vị: Triệu đồng    
STT NỘI DUNG Ước thực hiện năm 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (%)
TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP TỔNG THU NSNN THU NSĐP
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
   TỔNG THU NSNN           2,452,605             201,274          1,929,600     202,622 79% 101%
I  Thu nội địa             
1  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)              527,085              91,788            670,000    120,294 127% 131%
   Thuế GTGT              389,015               60,972             506,000       91,080 130% 149%
   Thuế TNDN              136,847               30,816             162,300       29,214 119% 95%
   Thuế TTĐB                 1,223                  1,700   139%  
2  Thuế thu nhập cá nhân              310,241               440,000      
3  Thuế bảo vệ môi trường                     189                     89                   200      
4  Lệ phí trước bạ              247,292               65,450             320,000       49,280 129% 75%
5  Thu phí, lệ phí                27,532                3,576               33,386        3,534 121% 99%
6  Lệ phí môn bài                19,468               19,468               13,614       13,614 70% 70%
7  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                 6,535                6,535                5,500        5,500 84% 84%
8  Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                48,342                 75,000      
9  Thu tiền sử dụng đất           1,205,696               331,900      
13  Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước             
14  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết              
   (Chi tiết theo sắc thuế)             
15  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản             
10  Thu khác ngân sách                60,225               14,368               40,000       10,400 66% 72%
II  Thu viện trợ             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9     Biểu số 72/CK-NSNN
         
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ 
CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
        Đơn vị: Triệu đồng
STT Nội dung Ngân sách địa phương Bao gồm
Ngân sách cấp quận Ngân sách phường
A B 1=2+3 2 3
  TỔNG CHI NSĐP             792,490             779,771             123,230
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP             790,598             777,879             123,230
I Chi đầu tư phát triển (1)                      -      
II Chi thường xuyên             880,408             760,522             119,886
  Trong đó:                     -      
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                     -      
2 Chi khoa học và công nghệ (2)             352,259             352,259  
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)                     -      
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)                     -      
V Dự phòng ngân sách               20,701               17,357                3,344
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương      
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU                1,892                1,892                     -  
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                1,892                1,892  
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)      
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ       
  (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)      
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU      

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Biểu số 73/CK-NSNN
     
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
    Đơn vị: Triệu đồng
STT Nội dung Dự toán
  TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN                             779,771
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH Xà                             110,511
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC                             669,260
  Trong đó:  
I Chi đầu tư phát triển  
II Chi thường xuyên                             651,903
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                             352,259
- Chi khoa học và công nghệ (3)  
- Chi quốc phòng                                 8,501
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội  
- Chi y tế, dân số và gia đình                               57,483
- Chi văn hóa thông tin                                 6,041
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn  
- Chi thể dục thể thao                                 2,088
- Chi bảo vệ môi trường  
- Chi các hoạt động kinh tế                             102,826
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                               58,019
- Chi bảo đảm xã hội                               53,900
  Chi thường xuyên khác                               10,786
     
III Dự phòng ngân sách                                17,357
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                       Biểu số 75/CK-NSNN
                             
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
                            Đơn vị: Triệu đồng
STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRONG ĐÓ
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH CHI VĂN HÓA THÔNG TIN CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN CHI THỂ DỤC THỂ THAO CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG ĐÓ CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
CHI GIAO THÔNG CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  TỔNG SỐ 171,166 61460 2,000 20,960 0 0 0 0 65,099 65,099 0 21,647 0
1 Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận 2,000   2,000                    
2 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công  trình 169,166 61,460   20,960           65,099   21,647  
                             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9      
         
        Biểu số 79/CK-NSNN
         
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2018
         
         
      Đơn vị: Triệu đồng  
STT Tên đơn vị (1) Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số
Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước
A B 1=2+3 2 3
  TỔNG SỐ                  1,892                  1,892                        -  
1 Phòng y tế                   1,892                   1,892  

Số lượt người xem: 482    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm