SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
4
9
9
3
5
Thông báo 23 Tháng Năm 2019 2:45:00 SA

Về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Trưởng phòng Quản lý Đô thị và Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9

 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Trưởng phòng Quản lý Đô thị và Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9, từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 đến ngày 13 tháng 5 năm 2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Quận 9.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận như sau:

I. Khái quát chung:

1. Phòng Quản lý Đô thị:

- Phòng Quản lý đô thị Quận 9 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Quản lý Đô thị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; quản lý trật tự đô thị.

- Tổ chức bộ máy nhân sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 của phòng Quản lý Đô thị:

Phòng Quản lý Đô thị quận có  01 Trưởng phòng (chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, về toàn bộ hoạt động của phòng), 03 phó Trưởng phòng (01 được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng; 01 được phân công phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực giao thông vận tải thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; 01 phó Trưởng phòng được phân công phụ trách quản lý, chỉ đạo trực tiếp chuyên môn của Đội Quản lý trật tự đô thị), và 46 công chức khác (được phân công gồm 2 bộ phận công tác phòng Quản lý đô thị và Đội Quản lý trật tự đô thị).

- Quá trình điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn: phòng Quản lý Đô thị thực hiện điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân quận phân công.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9; thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Trưởng phòng (chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, về toàn bộ hoạt động của phòng), 03 phó Trưởng phòng (01 phụ trách giảm nghèo bền vững, 01 phụ trách Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới - Lao động - Tiền lương - Giáo dục nghề nghiệp, 01 phụ trách Người có công - Bảo trợ xã hội - Tệ nạn xã hội), 10 chuyên viên và 02 bảo vệ).

Quá trình điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị. Căn cứ quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng và phát huy tốt năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức, thực hiện khách quan, khoa học và hợp lý trong việc phân công vị trí công tác đối với cán bộ công chức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất phân công nhiệm vụ lãnh đạo và công chức, nhân viên (theo Thông báo 195/TB-LĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2018).

Trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra, lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị và lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm thuận lợi để làm việc với Đoàn.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

1. Về công tác tiếp công dân:

Phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh nguyện vọng.

1.1. Việc ban hành nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân:

- Phòng Quản lý Đô thị:

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, phòng Quản lý Đô thị ban hành Quyết định số 39/QĐ-QLĐT về việc ban hành Kế hoạch tiếp công dân.

Do điều kiện cơ sở vật chất và phòng làm việc còn hạn chế nên không đủ phòng bố trí nơi tiếp công dân, vì vậy, việc tiếp công dân được bố trí tại nơi tiếp công dân của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận.

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, phòng Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 354/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy chế tiếp công dân. Theo định kỳ 6 tháng phòng ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo và cán bộ, song song đó cũng đã niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở làm việc của phòng.

1.2. Việc thực hiện công tác tiếp công dân:

1.2.1. Phòng Quản lý Đô thị:

- Tổ chức tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần, lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị cử cán bộ, công chức tiếp công dân trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch và hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân.

- Qua kiểm tra công tác tiếp công dân, phòng Quản lý Đô thị thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp Công dân, tất cả những đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của người dân đều được cán bộ phòng ghi vào sổ tiếp công dân để cập nhật, theo dõi.

Kết quả tiếp công dân cụ thể như sau:

+ Cán bộ phòng đã có 192 buổi tiếp công dân với 9.400 lượt công dân đến để rà soát quy hoạch và xin hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng.

+ Cán bộ phòng được phân công giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp 515 lượt công dân, giải quyết 505 vụ việc.

1.2.1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức tiếp công dân vào thứ năm hàng tuần, lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội cử cán bộ, công chức tiếp công dân trong công tác hòa giải tranh chấp lao động và một số các kiến nghị liên quan đến người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Qua kiểm tra công tác tiếp công dân, phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp Công dân, tất cả những đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của người dân đều được cán bộ phòng ghi vào sổ tiếp công dân để cập nhật, theo dõi.

Kết quả tiếp công dân cụ thể như sau:

+ Lãnh đạo phòng tiếp thường xuyên 104 buổi với 30 lượt công dân đến và tiếp đột xuất với 300 lượt công dân đến.

+ Cán bộ phòng được phân công giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp 106 lượt công dân, giải quyết 53 vụ việc.

2. Về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

2.1. Phòng Quản lý Đô thị:

2.1.1. Việc tiếp nhận đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn thực nhận là: 505; trong đó: Đơn khiếu nại: 10; Đơn tố cáo: 0; Đơn tranh chấp: 0 và Đơn phản ánh, kiến nghị: 495.

2.1.2. Việc phân loại đơn:

Sau khi tiếp nhận đơn, cán bộ phòng được phân công nhiệm vụ xử lý đơn đã kiểm tra, phân loại các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị như sau:

- Đơn khiếu nại: 10.

- Đơn tố cáo: 0.

- Đơn tranh chấp: 0.

- Đơn phản ánh, kiến nghị: 495.

2.1.3. Việc xử lý đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn phòng đã xử lý là: 505; trong đó:

- Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 57 đơn, trong đó:

+ Đơn chuyển: 0.

+ Đơn trả: 21 (21 kiến nghị, phản ánh).

+ Đơn rút: 21 (02 khiếu nại, 19 kiến nghị, phản ánh).

+ Đơn lưu: 15 (07 khiếu nại, 08 kiến nghị, phản ánh).

- Đơn thuộc thẩm quyền để lại giải quyết: 448 đơn, trong đó:

+ Đơn khiếu nại: 01.

+ Đơn tố cáo: 0.

+ Đơn tranh chấp: 0.

+ Đơn phản ánh, kiến nghị: 447.

Qua kiểm tra hồ sơ, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị tại phòng Quản lý Đô thị như sau:

- Về mở sổ, cập nhật, phân loại đơn, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư phòng Quản lý Đô thị thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ xử lý, giải quyết đơn được lưu trữ và đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc; toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được cán bộ phòng Quản lý Đô thị nhập tin vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

- Đơn thư tiếp nhận đều được phòng Quản lý Đô thị mời người gửi đơn đến tại nơi tiếp công dân của phòng để tiếp xúc, giải quyết. Công tác rút đơn, trả đơn, lưu đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, hồ sơ rút đơn có thể hiện sự đồng ý của người rút đơn và có biên bản làm việc cụ thể từng vụ việc.

2.1.4. Kết quả giải quyết đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn phòng Quản lý Đô thị đã giải quyết: 448; trong đó:

- Đơn khiếu nại: 01 (01 khiếu nại sai).

- Đơn tố cáo: 0.

- Đơn tranh chấp: 0.

- Đơn phản ánh, kiến nghị: 447 (447 kiến nghị đúng).

- Đơn tồn: 0.

- Về đơn khiếu nại:

Tại thời điểm kiểm tra, phòng Quản lý Đô thị phát sinh 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (bà Lý Thị Mỹ Nhiên, khiếu nại Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về vi phạm xây dựng công trình không phép).

Qua kiểm tra hồ sơ, phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận giải quyết đơn chưa đúng trình tự, thủ tục (chưa tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận thực hiện đối thoại) và chưa đảm bảo thời hạn giải quyết đơn khiếu nại lần đầu (trễ 6 ngày) được quy định tại Luật Khiếu nại 2011. Vụ việc này đã được Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành văn bản số 2678/UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 yêu cầu rút kinh nghiệm và phòng Quản lý Đô thị đã tổ chức cuộc họp cơ quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, đến nay đã khắc phục những nội dung nêu trên.

- Về đơn tố cáo:

Tại thời điểm kiểm tra, phòng Quản lý Đô thị không phát sinh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tuy nhiên Đoàn Thanh tra cũng đã hướng dẫn trình tự, thủ tục để tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn tố cáo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

- Về đơn tranh chấp: Không phát sinh.

- Về đơn kiến nghị, phản ánh:

Qua kiểm tra hồ sơ, phòng đã giải quyết 447/447 đơn (đạt 100%), tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được phòng trả lời cho người kiến nghị bằng văn bản và có phúc đáp cho các cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

* Việc lưu trữ hồ sơ, phòng chưa lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ sắp xếp được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

2.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

2.1.1. Việc tiếp nhận đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn thực nhận là: 53; trong đó: Đơn khiếu nại: 0; Đơn tố cáo: 0; Đơn tranh chấp: 47 và Đơn phản ánh, kiến nghị: 06.

2.1.2. Việc phân loại đơn:

Sau khi tiếp nhận đơn, cán bộ phòng được phân công nhiệm vụ xử lý đơn đã kiểm tra, phân loại các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị như sau:

- Đơn khiếu nại: 0.

- Đơn tố cáo: 0.

- Đơn tranh chấp: 47.

- Đơn phản ánh, kiến nghị: 06.

2.1.3. Việc xử lý đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn phòng đã xử lý là: 53; trong đó:

- Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 08 đơn, trong đó:

+ Đơn chuyển: 0.

+ Đơn trả: 04 (04 tranh chấp).

+ Đơn rút: 01 (01 tranh chấp).

+ Đơn lưu: 03 (02 tranh chấp, 01 kiến nghị)

- Đơn thuộc thẩm quyền để lại giải quyết: 45 đơn, trong đó:

+ Đơn khiếu nại: 0.

+ Đơn tố cáo: 0.

+ Đơn tranh chấp: 40.

+ Đơn phản ánh, kiến nghị: 05.

Qua kiểm tra hồ sơ, việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị tại phòng như sau:

- Về mở sổ, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư phòng thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ xử lý, giải quyết đơn được lưu trữ và đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc; toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được cán bộ phòng nhập tin vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

- Đơn thư tiếp nhận đều được phòng mời người gửi đơn đến tại nơi tiếp công dân của phòng để tiếp xúc, hòa giải. Việc xử lý đơn thư tranh chấp và phản ánh, kiến nghị đều được phòng xử lý đúng quy định.

- Công tác rút đơn, trả đơn, lưu đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, hồ sơ rút đơn có thể hiện sự đồng ý của người rút đơn và có biên bản làm việc cụ thể từng vụ việc và có văn bản phúc đáp cho các cơ quan có thẩm quyền.

2.1.4. Kết quả giải quyết đơn:

Trong niên độ thanh tra, tổng số đơn phòng đã giải quyết: 45; trong đó:

- Đơn khiếu nại: 0.

- Đơn tố cáo: 0.

- Đơn tranh chấp: 40.

- Đơn phản ánh, kiến nghị: 05.

- Đơn tồn: 0.

- Về đơn khiếu nại và đơn tố cáo:

Tại thời điểm kiểm tra, phòng không phát sinh đơn khiếu nại và tố cáo thuộc thẩm quyền, tuy nhiên Đoàn Thanh tra cũng đã hướng dẫn trình tự, thủ tục để tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại theo Luật Khiếu nại năm 2011 và đơn tố cáo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

- Về đơn tranh chấp lao động:

Qua kiểm tra hồ sơ, phòng đã tổ chức hòa giải đúng theo trình tự thủ tục hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2013. Tổng số vụ việc đã được giải quyết 40/40 (đạt 100%).

- Về đơn kiến nghị, phản ánh:

Qua kiểm tra hồ sơ, phòng đã giải quyết 05/05 đơn (đạt 100%), trong đó: 05/05 đơn phản ánh, kiến nghị có đúng - có sai (đạt 100%). Tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được phòng trả lời bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật và có phúc đáp bằng văn bản cho Ban Tiếp Công dân quận để theo dõi, xử lý.

* Việc lưu trữ hồ sơ, phòng chưa lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ sắp xếp được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

3. Kết quả thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật:

Trong niên độ thanh tra, việc tiếp nhận, xử lý, công bố các quyết định đã có hiệu lực pháp luật tại các đơn vị như sau:

3.1. Tại phòng Quản lý Đô thị:

Đối với quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành: Tiếp nhận 10 quyết định, đã công bố 09 quyết định (đạt 90%). Hiện nay còn 01 quyết định chưa công bố (hồ sơ Bà Lê Thị Phương Mai, sinh năm 1954, cư trú tại số 33A đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1) Ủy ban nhân dân Quận 9 chưa tiến hành bồi thường, hỗ trợ bổ sung do đang chờ ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Không phát sinh.

* Qua kiểm tra, việc công bố Quyết định đã có hiệu lực pháp luật, phòng Quản lý Đô thị có mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và lập biên bản công bố Quyết định theo đúng quy định; thực hiện việc công bố đúng thời gian quy định.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra:

1. Về công tác tiếp công dân:

- Lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân; có niêm yết công khai Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, theo quy định; ban hành văn bản phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, có thực hiện mở sổ và ghi chép đầy đủ các buổi tiếp dân theo đúng quy định.

- Lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội được phân công nhiệm vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh.

2. Về công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

2.1. Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn:

- Phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội có thực hiện mở sổ, cập nhật, phân loại đơn, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư theo đúng quy định; hồ sơ giải quyết đơn thư được lưu trữ đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc.

- Toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được cán bộ phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội nhập tin vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

- Công tác trả đơn, rút đơn, lưu đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, hồ sơ rút đơn có thể hiện sự đồng ý của người rút đơn và có biên bản làm việc cụ thể từng vụ việc; các đơn chuyển được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có phúc đáp bằng văn bản cho Ban Tiếp Công dân để xử lý, theo dõi.

2.2. Về công tác giải quyết đơn:

Phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện giải quyết đơn thư theo đúng trình tự quy định, các đơn thư phát sinh được giải quyết đầy đủ, đúng nội dung, trọng tâm và đảm bảo thời gian theo quy định, không có tình trạng tồn đọng, kéo dài

2.3.Việc lưu trữ hồ sơ:

Phòng Quản lý Đô thị và phòng Lao động Thương binh và Xã hội chưa sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

3. Về tình hình thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật:

Trong công tác thực hiện quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật và công bố Quyết định hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận ban hành, phòng Quản lý Đô thị công bố đúng thời hạn quy định, có mở sổ theo dõi việc ban hành và lập biên bản công bố Quyết định theo đúng quy định.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Từ nhận xét, kết luận nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Đối với Trưởng phòng Quản lý Đô thị và Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Phải sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

2. Đối với Chánh Thanh tra Quận:

Theo dõi việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận./.

Văn bản đính kèm


Số lượt người xem: 220    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm