SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
5
8
6
Thông báo 05 Tháng Mười 2018 4:55:00 CH

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

           Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2018 đến ngày 04 tháng 9 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận như sau:
I. Khái quát chung:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trực thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 9, biên chế được duyệt là 19 người: gồm 03 lãnh đạo, 13 chuyên viên và 03 nhân viên.
- Số đơn vị thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý ở các bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở gồm: 12 trường Trung học Cơ sở; 18 trường Tiểu học; 20 trường Mầm non Công lập; 30 trường Mầm non ngoài Công lập; 70 nhóm trẻ và 01 đơn vị trực thuộc.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 phân công bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng; ông Nguyễn Văn Quý - phó Trưởng phòng; bà Phan Thị Kim Duyên – phó Trưởng phòng và ông Nguyễn Văn Hoàng – Chuyên viên phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
Trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm làm việc với Đoàn trong thời gian Thanh tra.
 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

 

1. Về công tác tiếp công dân:

 

1.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân:

- Ngày 28 tháng 9 năm 2015, phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 830/QĐ-GDĐT về việc ban hành nội quy tiếp công dân.
Hàng quý, phòng Giáo dục và Đào tạo cũng có những thông báo lịch tiếp công dân gửi đến các đơn vị trực thuộc của phòng quản lý và gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân Quận biết. Cụ thể:
- Thông báo số 03/TB-GDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2017.
- Thông báo số 198/TB-GDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2017.
- Thông báo số 488/TB-GDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2017.
- Thông báo số 729/TB-GDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý IV năm 2017.
- Thông báo số 923/TB-GDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2018.
- Thông báo số 194/TB-GDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2018.
Do điều kiện cơ sở vật chất và phòng làm việc còn hạn chế nên không đủ phòng bố trí nơi tiếp công dân, vì vậy, việc tiếp công dân được bố trí ở phòng làm việc của Trưởng, Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị.
 

1.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo và Chuyên viên phụ trách thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ, ngoài ra thủ trưởng đơn vị còn thực hiện tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu của công dân.
Tổ chức tiếp công dân vào thứ 2 hàng tuần, tại nơi tiếp công dân của phòng và các đơn vị trường học đều có niêm yết công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân. Tất cả những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh của người dân đều được cán bộ đơn vị ghi vào sổ tiếp công dân để theo dõi.
 

Qua kiểm tra sổ tiếp công dân, trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018), theo thông báo lịch tiếp công dân,  phòng đã tổ chức 72 buổi tiếp công dân với 05 lượt người đến.

 

1.3. Việc thực hiện các qui định của pháp luật về theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân:

 

- Trong niên độ thanh tra chỉ có 05 lượt người dân (theo thư mời) đến trụ sở cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo để trình bày những phản ánh, kiến nghị liên quan ngành giáo dục. Hầu hết các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân thường được gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo chủ yếu thông qua đường bưu điện và từ Ban tiếp công dân của Quận chuyển đến.
2. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

 

Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại các đơn vị như sau:

 

- Tổng số nhận và xử lý đơn: tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018: 25 đơn (0 khiếu nại, 0 tố cáo, 0 tranh chấp đất và 25 phản ánh, kiến nghị).

 

- Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 16 đơn (15 đơn nặc danh, 01 đơn mạo danh).

 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 09 đơn (0 khiếu nại, 0 tố cáo, 0 tranh chấp đất và 09 phản ánh, kiến nghị).

 

- Tổng số đơn đã giải quyết: 09 đơn; trong đó: Đơn khiếu nại: 0, Đơn tố cáo: 0, Đơn tranh chấp: 0 và 09 đơn kiến nghị, phản ánh).   

 

- Đơn tồn tính đến ngày 30/6/2018: 0 đơn.

 

Nội dung công dân phản ánh, kiến nghị chủ yếu là liên quan đến các việc dạy thêm của giáo viên, về chế độ chính sách, đánh phạt học sinh….tuy nhiên, phần lớn là đơn nặc danh, mạo danh.

 

* Qua kiểm tra công tác xử lý, giải quyết đơn tại phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 như sau:

 

+ Về công tác mở sổ, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ giải quyết đơn thư được lưu trữ đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc. Tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được phòng nhập vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

 

+ Đối với những đơn thư mạo danh, nặc danh, Chuyên viên phụ trách công tác giải quyết đơn của phòng đều tham mưu Trưởng phòng xác minh cụ thể nội dung từng trường hợp và có văn bản nhắc nhở các đơn vị trực thuộc về những nội dung phản ánh.

 

+ Đối với những đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được đơn vị giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung giải quyết sát thực tế và dựa vào quy định của pháp luật để giải quyết, tất cả những đơn thư kiến nghị đều được trả lời bằng văn bản và có phúc đáp cho Ban Tiếp Công dân Quận đối với những đơn thư do Ban Tiếp Công dân Quận chuyển đến.

 

Tuy nhiên, khi nhận đơn và xử lý đơn chưa thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để xử lý giải quyết đơn. Cụ thể như: Thông báo thụ lý đơn, chuyển đơn không thuộc thẩm quyền chưa thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định của Thông tư này.

 

III. Kết luận:

 

1. Về công tác tiếp công dân:

 

1.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 có ban hành Quyết định về nội quy tiếp công dân và Thông báo việc tiếp công dân đúng theo quy định.
Điều kiện cơ sở vật chất và phòng làm việc còn hạn chế nên không đủ phòng bố trí nơi tiếp công dân, vì vậy việc tiếp công dân luôn được lãnh đạo phòng quan tâm và bố trí và tổ chức tiếp công dân tại phòng làm việc của Trưởng, phòng. Tất cả những phản ánh, kiến nghị đều được ghi chép đầy đủ nội dung và có văn bản trả lời.
 

1.2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo và Chuyên viên phụ trách thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ tiếp công dân đúng theo quy định.
Tổ chức tiếp công dân vào thứ 2 hàng tuần, tại nơi tiếp công dân có niêm yết công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân. Tất cả những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của người dân đều được cán bộ đơn vị ghi vào sổ tiếp công dân để theo dõi.
 

1.3. Việc thực hiện các qui định của pháp luật về theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân:

 

Trong niên độ thanh tra chỉ có 05 lượt người dân (theo thư mời) đến trụ sở cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo để trình bày những phản ánh, kiến nghị liên quan ngành giáo dục. Các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân thường được gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo chủ yếu thông qua đường bưu điện và từ Ban tiếp công dân của Quận chuyển đến.

 

2. Về công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

 

Qua kiểm tra công tác xử lý, giải quyết đơn tại phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 như sau:

 

- Về công tác mở sổ, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ giải quyết đơn thư được lưu trữ đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc. Tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được phòng nhập vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

 

- Công tác chuyển đơn, rút đơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, hồ sơ rút đơn có thể hiện sự đồng ý của người rút đơn và có biên bản làm việc cụ thể từng vụ việc; các đơn chuyển được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

- Nội dung giải quyết sát thực tế, phù hợp với đặc thù của ngành và dựa vào quy định của pháp luật để giải quyết, tất cả những đơn thư kiến nghị đều được trả lời bằng văn bản và có phúc đáp cho Ban Tiếp Công dân Quận đối với những đơn thư do Ban Tiếp Công dân Quận chuyển đến.

 

- Tuy nhiên, khi nhận đơn và xử lý đơn chưa thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để xử lý đơn. Cụ thể như: Thông báo thụ lý đơn, chuyển đơn không thuộc thẩm quyền chưa thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định của Thông tư này.

 

Trong niên độ thanh tra, tại phòng Giáo dục và Đào tạo không có đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng Đoàn thanh tra đã hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo trình tự thủ tục của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.  

 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

 

Từ nhận xét, kết luận nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9:
 

Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phải thực hiện đúng theo Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Cụ thể như: Thông báo thụ lý đơn, thông báo không đủ điều kiện thụ lý, chuyển đơn không thuộc thẩm quyền phải thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định của Thông tư này.

 

2. Đối với Chánh Thanh tra Quận:

Theo dõi việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận./.

Số lượt người xem: 288    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm