SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
2
9
9
6
1
3
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười 2018 5:05:00 CH

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long B

          Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp Công dân đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phước Long B. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2018 đến ngày 04 tháng 9 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận như sau:
I. Khái quát chung:
1. Ủy ban nhân dân phường Phước Bình:
- Ủy ban nhân dân phường có diện tích 0,983 km2 thuộc phường có diện tích nhỏ nhất trong quận, dân số là 19.511 người.
- Ủy ban nhân dân phường là cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức, quản lý, điều hành địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức bộ máy nhân sự từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018: Số biên chế được phê duyệt là: 43; số biên chế đã sử dụng là: 39.
- Ủy ban nhân dân phường phân công ông Trần Văn Chí - Chủ tịch Ủy ban nhân dân và bà Nguyễn Thị Hải - cán bộ Tư pháp phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
 

 
2. Ủy ban nhân dân phường Phước Long B:

- Phường Phước Long B có diện tích 5,876 km2 là phường có dân số nhiều nhất so với các phường trên địa bàn quận. Tổng số dân của phường tính đến nay là 48.358 người, mật độ dân số trung bình 8.230 người/km2, trong đó dân cư từ nơi khác đến chiếm tỷ lệ trên 40%, đa số tạm trú trong các khu nhà trọ, số còn lại trong các khu dự án dân cư của phường; với tình hình trên, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật được thường xuyên quan tâm. Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức 06 cuộc tuyên tuyền từ phường đến các khu phố, thu hút được trên 1.000 người tham dự, đối tượng chính là cán bộ công chức, cán bộ khu phố, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, chính trị xã hội, ngoài ra, trong năm 2018 còn phối hợp với Hội Luật gia Quận 9 tuyên truyền Luật cư trú tại 02 khu nhà trọ ở khu phố 6, có khoảng hơn 100 người dự.
- Tổ chức bộ máy nhân sự từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018: Số biên chế được phê duyệt là: 50; số biên chế đã sử dụng là: 43.
- Ủy ban nhân dân phường phân công bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân và ông Nguyễn Văn Phát - Cán bộ Tư pháp phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
Trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B đã tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm thuận lợi để làm việc với Đoàn.
 

 
II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

 

 
1. Về công tác tiếp công dân:

Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B mặc dù trụ sở nhỏ, hẹp và đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nhưng phường đã bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh nguyện vọng.
 

 
1.1. Việc ban hành nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân:

 

 
- Ủy ban nhân dân phường Phước Bình:

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường Ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
Hàng quý, Ủy ban nhân dân phường cũng ban hành những thông báo lịch tiếp công dân gửi đến Ủy ban nhân dân Quận và các khu phố trong phường để biết. Cụ thể:
+ Thông báo số 35/TB-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2017.
+ Thông báo số 63/TB- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2017.
+ Thông báo số 82/TB- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý IV năm 2017.
+ Thông báo số 02/TB- UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2018.
+ Thông báo số 21/TB- UBND ngày 01 tháng 4 năm 2018 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2018.
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân; thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo, cán bộ Ủy ban nhân dân phường và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường và trụ sở các khu phố.
 

 
- Ủy ban nhân dân phường Phước Long B:

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường Ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường.
Hàng quý, Ủy ban nhân dân phường cũng ban hành những thông báo lịch tiếp công dân gửi đến Ủy ban nhân dân Quận và các khu phố trong phường để biết. Cụ thể:
+ Thông báo số 102/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2018.
+ Thông báo số 27/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2018.
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân; thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo, cán bộ Ủy ban nhân dân phường và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường và trụ sở các khu phố.
 

 
1.2. Việc thực hiện công tác tiếp công dân:

- Ủy ban nhân dân phường Phước Bình tổ chức tiếp công dân vào thứ 4 hàng tuần và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B tổ chức tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần. Việc tiếp công dân được giao cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường cùng với Cán bộ Tư pháp hoặc Địa chính xây dựng phường và các ban ngành, đoàn thể có nghĩa vụ tiếp công dân.
- Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B có mở sổ theo dõi việc tiếp công dân đúng theo quy định, tất cả những đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của người dân đều được cán bộ phường ghi vào sổ tiếp công dân để cập nhật, theo dõi.
 

 
Qua kiểm tra sổ tiếp công dân, Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp Công dân. Hàng tuần theo lịch tiếp công dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phước Bình tiếp 48 lượt công dân đến, giải quyết 31 vụ việc và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B tiếp 95 lượt công dân đến, giải quyết 80 vụ việc.

 

 
Nội dung tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B chủ yếu là khiếu nại hành vi hành chính của cán bộ phường, tranh chấp đất, ranh đất, tranh chấp quyền thừa kế tài sản….(không phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn 02 phường).

2. Về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:
2.1. Ủy ban nhân dân phường Phước Bình:
2.1.1. Việc tiếp nhận đơn:
 

 
Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) tổng số đơn thực nhận là: 31; trong đó: Đơn khiếu nại: 0; Đơn tố cáo: 01; Đơn tranh chấp: 02 và Đơn phản ánh, kiến nghị: 28.

 

 
2.1.2. Việc xử lý đơn:

 

 
Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) tổng số đơn Ủy ban nhân dân phường đã xử lý là: 31; trong đó:

 

 
- Đơn không đủ điều kiện thụ lý:01 đơn, trong đó:

 

 
+ Đơn chuyển: 01 (01 đơn tố cáo).

 

 
+ Đơn trả: 0.

 

 
+ Đơn rút: 0.

 

 
+ Đơn lưu: 0.

 

 
- Đơn thuộc thẩm quyền để lại giải quyết:30 đơn, trong đó:

 

 
+ Đơn khiếu nại: 0.

 

 
+ Đơn tố cáo: 0.

 

 
+ Đơn tranh chấp: 02.

 

 
+ Đơn phản ánh, kiến nghị: 28.

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị tại Ủy ban nhân dân phường như sau:

 

 
- Về mở sổ, cập nhật, phân loại đơn, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ xử lý, giải quyết đơn được lưu trữ và đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc; toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được Ủy ban nhân dân phường nhập vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

 

 
- Tất cả đơn thư tiếp nhận đều được Ủy ban nhân dân phường mời người gửi đơn đến tại nơi tiếp công dân của phường để tiếp xúc, hòa giải. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất và phản ánh, kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân phường xử lý đúng thời hạn quy định.

 

 
Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ do phường xử lý còn một số thiếu sót đối với một số vụ việc như:

 

 
- Phần ghi biên bản làm việc đối với người đứng đơn khiếu nại cán bộ thụ lý không đối chiếu để xác định đúng người ký đơn khiếu nại và chưa xác định rõ nội dung đơn, nên có những đơn tiêu đề ghi đơn khiếu nại nhưng qua kiểm tra nội dung trong đơn lại là tranh chấp đất, phản ánh, kiến nghị.

 

 
- Việc lưu trữ hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường chưa lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ sắp xếp được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

 
2.1.3. Kết quả giải quyết đơn:

 

 
- Về đơn khiếu nại: Ủy ban nhân phường không phát sinh.

 

 
- Về đơn tố cáo: Phát sinh 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền (vụ việc tố cáo của ông Trần Hoàng Uyển).Cụ thể như sau:

 

 
+Đối với đơn tố cáo (ghi ngày 25 tháng 9 năm 2017) ông Trần Hoàng Uyển gửi đến Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình có trực tiếp nhận đơn của ông Uyển; xem xét nội dung đơn kiện và tham khảo nghiệp vụ tại Tòa án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình gặp trực tiếp ông Uyển hoàn trả lại đơn kiện và hướng dẫn ông Uyển gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân Quận 9 để được xem xét giải quyết.

 

 
+Đối với Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc xử lý đơn tố cáo của ông Trần Hoàng Uyển, Ủy ban nhân dân phường Phước Bình thực hiện xử lý đơn đúng theo Điểm 1 Điều 14 của Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

 

 
- Về đơn tranh chấp:

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức hòa giải đúng theo trình tự thủ tục hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tổng số vụ việc đã được giải quyết 02/02 (đạt 100%), trong đó: Hòa giải thành 01/02 vụ việc (đạt 50%), hòa giải không thành 01/02 vụ việc (đạt 50%).

 

 
Đối với những trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả giải quyết thì Ủy ban nhân dân phường cũng có lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

 

 
-Về đơn kiến nghị, phản ánh:

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường đã giải quyết 28/28 đơn (đạt 100%), trong đó: 07/28đơn phản ánh, kiến nghị sai (đạt 25%), 21/28đơn phản ánh, kiến nghị có đúng - có sai (đạt 75%). Tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân phường trả lời bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật.

 

 
2.2. Ủy ban nhân dân phường Phước Long B:

2.2.1. Việc tiếp nhận đơn:
 

 
Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) tổng số đơn thực nhận là: 80; trong đó: Đơn khiếu nại: 11; Đơn tố cáo: 01; Đơn tranh chấp: 43 và Đơn phản ánh, kiến nghị: 25.

 

 
2.2.2. Việc xử lý đơn:

 

 
Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) tổng số đơn Ủy ban nhân dân phường đã xử lý là: 80; trong đó:

 

 
- Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 24 đơn, trong đó:

 

 
+ Đơn chuyển: 0.

 

 
+ Đơn trả: 01 (01 đơn phản ánh, kiến nghị).

 

 
+ Đơn rút: 17 (11 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo, 02 đơn phản ánh, kiến nghị và 03 đơn tranh chấp).

 

 
+ Đơn lưu: 06 (06 đơn phản ánh, kiến nghị).

 

 
- Đơn thuộc thẩm quyền để lại giải quyết: 56 đơn, trong đó:

 

 
+ Đơn khiếu nại: 0.

 

 
+ Đơn tố cáo: 0.

 

 
+ Đơn tranh chấp: 40.

 

 
+ Đơn phản ánh, kiến nghị: 16.

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị tại Ủy ban nhân dân phường như sau:

 

 
- Về mở sổ, cập nhật, phân loại đơn, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo đúng quy định; hồ sơ xử lý, giải quyết đơn được lưu trữ và đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc; toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được Ủy ban nhân dân phường nhập vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

 

 
- Tất cả đơn thư tiếp nhận đều được Ủy ban nhân dân phường mời người gửi đơn đến tại nơi tiếp công dân của phường để tiếp xúc, hòa giải.Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất và phản ánh, kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân phường xử lý đúng thời hạn quy định.

 

 
Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ do phường xử lý còn một số thiếu sót đối với một số vụ việc như:

 

 
- Phần ghi biên bản làm việc đối với người đứng đơn khiếu nại cán bộ thụ lý không đối chiếu để xác định đúng người ký đơn khiếu nại và chưa xác định rõ nội dung đơn, nên có những đơn tiêu đề ghi đơn khiếu nại nhưng qua kiểm tra nội dung trong đơn lại là tranh chấp đất, phản ánh, kiến nghị.

 

 
- Việc lưu trữ hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường chưa lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ sắp xếp được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

 
2.2.3. Kết quả giải quyết đơn:

 

 
- Về đơn khiếu nại: Ủy ban nhân phường không phát sinh đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền do trong niên độ thanh tra phường nhận 11 đơn khiếu nại và người khiếu nại đã rút 11/11 đơn, đạt tỷ lệ 100% đơn nộp, việc rút đơn khiếu nại được Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo đúng quy định của Luật Khiếu nại.

 

 
 - Về đơn tố cáo: Trong niên độ thanh tra Ủy ban nhân dân phường phát sinh 01 đơn tố cáo (công dân tố cáo bà Hà Thu Thủy – cán bộ Tư pháp phường có những lời nói không đúng mực khi tiếp công dân), nguồn đơn do Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố chuyển về Quận và Ban Tiếp Công dân Quận 9 chuyển về phường. Qua kiểm tra hồ sơ, đơn tố cáo đã được công dân nộp đơn rút đúng theo quy định và Ủy ban nhân dân phường đã có văn bản phúc đáp cho Ban Tiếp Công dân Quận và Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố.

 

 
- Về đơn tranh chấp:

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức hòa giải đúng theo trình tự thủ tục hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tổng số vụ việc đã được giải quyết 40/40 (đạt 100%), trong đó: Hòa giải thành 13/40 vụ việc (đạt 32,50%), hòa giải không thành 27/40 vụ việc (đạt 67,50%).

 

 
Đối với những trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả giải quyết thì Ủy ban nhân dân phường cũng có lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

 

 
-Về đơn kiến nghị, phản ánh:

 

 
Qua kiểm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường đã giải quyết 16/16 đơn (đạt 100%), trong đó: 02/16đơn phản ánh, kiến nghị sai (đạt 12,50%), 14/16đơn phản ánh, kiến nghị có đúng - có sai (đạt 87,50%). Tất cả những đơn thư phản ánh, kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân phường trả lời bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật.

 

 
3. Kết quả tình hình thực hiện Quyết định:

 

 
Trong niên độ thanh tra (từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018) việc tiếp nhận, xử lý, công bố các Quyết định tại các đơn vị như sau:

 

 
3.1. Ủy ban nhân dân phường Phước Bình:

 

 
- Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận ban hành và phường đã công bố 04/04 Quyết định (đạt 100%).

 

 
- Ủy ban nhân dân phường ban hành 73 Quyết định và phường đã công bố 73/73 Quyết định (đạt 100%).

 

 
3.2. Ủy ban nhân dân phường Phước Long B:

 

 
- Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận 32 Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận ban hành và phường đã công bố 32/32 Quyết định (đạt 100%).

 

 
- Ủy ban nhân dân phường ban hành 12 Quyết định và phường đã công bố 12/12 Quyết định (đạt 100%).

 

 
Qua kiểm tra, việc công bố Quyết định đã có hiệu lực pháp luật Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long Bcó mở sổ theo dõi việc ban hành và lập biên bản công bố Quyết định theo đúng quy định; thực hiện việc công bố đúng thời gian quy định.

 

 
III. Kết luận:

 

 
1. Về công tác tiếp công dân:

 

 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long B đã ban hành, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân và niêm yết quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định; ban hành văn bản phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, có thực hiện mở sổ và ghi chép đầy đủ các buổi tiếp dân.

 

 
- Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban nhân dân phường được phân công nhiệm vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

 
2. Về công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

 

 
2.1. Về công tác xử lý đơn:

 

 
- Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B có thực hiện mở sổ, cập nhật, phân loại đơn, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư theo đúng quy định; hồ sơ giải quyết đơn thư được lưu trữ đóng thành từng tập riêng cho từng vụ việc.

 

 
- Toàn bộ đơn thư tiếp nhận đều được Ủy ban nhân dân phường nhập vào hệ thống máy tính để lưu trữ, tra cứu.

 

 
- Việc tiếp nhận và xử lý đơn, Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để xử lý đơn. Cụ thể:

 

 
- Phần ghi biên bản làm việc đối với người đứng đơn khiếu nại cán bộ thụ lý không đối chiếu để xác định đúng người ký đơn khiếu nại và chưa xác định rõ nội dung đơn, nên có những đơn tiêu đề ghi đơn khiếu nại nhưng qua kiểm tra nội dung trong đơn lại là tranh chấp đất, phản ánh, kiến nghị.

 

 
- Biên bản làm việc chưa xác định rõ danh tính, bút tích của người khiếu nại và chưa xác định rõ nội dung đơn, nên có những đơn tiêu đề ghi đơn khiếu nại nhưng qua kiểm tra nội dung trong đơn lại là tranh chấp đất, phản ánh, kiến nghị.

 

 
2.2. Về công tác giải quyết đơn:

 

 
- Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long B thực hiện giải quyết đơn thư theo đúng trình tự quy định, các đơn thư phát sinh được giải quyết đầy đủ, đúng nội dung, trọng tâm và đảm bảo thời gian theo quy định, không có tình trạng tồn đọng, kéo dài.

 

 
- Việc lưu trữ hồ sơ, Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Ủy ban nhân dân phường Phước Long Bchưa sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

 
3. Về tình hình thực hiện Quyết định:

 

 
Trong công tác thực hiện Quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường và công bố Quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân Quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long B công bố đúng thời hạn quy định, có mở sổ theo dõi việc ban hành và lập biên bản công bố Quyết định theo đúng quy định.

 

 
IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có.

 

 
V. Các biện pháp xử lý:

 

 
Từ nhận xét, kết luận nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

 

 
1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình vàChủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long B:

 

 
- Việc lưu trữ hồ sơ cần sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ được quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

 
- Phần ghi biên bản làm việc đối với người đứng đơn khiếu nại cán bộ thụ lý phải đối chiếu để xác định đúng người ký đơn khiếu nại và xác định rõ nội dung đơn khiếu nại, để xử lý và thụ lý đơn đúng theo quy định pháp luật.

 

 
2. Đối với Chánh Thanh tra Quận:

          - Theo dõi việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận./.

 

Văn bản gốc kèm theo 

 


Số lượt người xem: 375    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm