SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
6
8
0
Giới thiệu chung 22 Tháng Bảy 2013 2:50:00 CH

Phòng Nội vụ Quận 9

 - Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9 

 
Chức năng:
 
Phòng Nội vụ Quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.
 
 
Các nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ:
 
1. Trình Ủy ban nhân dân Quận các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
 
 
2. Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 
 
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
 
 
4. Về tổ chức, bộ máy.
 
 
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn quận theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 
 
b) Trình Ủy ban nhân dân Quận quyết định hoặc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận;
 
 
c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 
 
d) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành quận theo quy định của pháp luật.
 
 
5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.
 
 
a) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;
 
 
b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;
 
 
c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp Quận và Ủy ban nhân dân Phường.
 
 
6. Về công tác xây dựng chính quyền.
 
 
a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 
 
b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Phường; giúp Ủy ban nhân dân Quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
 
 
c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân Quận trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Quận;
 
 
d) Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận theo quy định; bồi dưỡng công tác cho các chức danh ở khu phố, tổ dân phố.
 
 
7. Giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn Quận.
 
 
8. Về cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách Phường theo phân cấp.
 
 
9. Về cải cách hành chính.
 
 
a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân Phường thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;
 
 
b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Quận;
 
 
c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân quận và Thành phố.
 
 
10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
 
 
11. Về công tác văn thư, lưu trữ.
 
 
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;
 
 
b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận và Lưu trữ Quận.
 
 
12. Về công tác tôn giáo.
 
 
a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;
 
 
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.
 
 
13. Về công tác thi đua, khen thưởng.
 
 
a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận;
 
 
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 
 
14. Về công tác thanh niên.
 
 
a) Trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;
 
 
b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;
 
 
c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.
 
 
15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
 
 
16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.
 
 
17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.  
 
 
18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận.
 
 
19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận.
 
 
20. Giúp Ủy ban nhân dân Quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
 
 
21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Quận.
 
                                                      (H.P)

Số lượt người xem: 9257    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm