SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
7
0
8
Giới thiệu chung 07 Tháng Mười Hai 2010 9:50:00 CH

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9

 

 

- Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9 - Điện thoại: (08) 8.973.075

Chức năng: 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi Sở ngành Thành phố phụ trách.Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: tài chính, tài sản; kế hoạch, đầu tư và tổng hợp.

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Các nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận xây dựng dự toán Ngân sách của quận, phân bổ kinh phí theo chỉ tiêu cho các đơn vị và đề xuất biện pháp thực hiện chế độ, chính sách tài chính – giá trên địa bàn theo dõi thu và quản lý, giám sát chi ngân sách đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân các phường theo đúng Luật Ngân sách, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quận, tham mưu Ủy ban Nhân dân quận trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn.

- Cùng các phòng, ban chuyên môn khác, phối hợp với Chi cục Tài chính doanh nghiệp giúp Ủy ban Nhân dân quận trong việc đề xuất các phương án biện pháp tổ chức lại sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc quận. Tổ chức bộ máy tài chính – kế toán, kế hoạch – giá cả ở cơ sở phù hợp với tình hình.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quận giúp Ủy ban Nhân dân quận quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc ngành quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thông tin giá cả và báo cáo giá cả thị trường phục vụ công tác đền bù và theo yêu cầu quản lý của Ủy ban Nhân dân quận, quản lý giá các đối tượng tài sản thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân quận.

 Một số nhiệm vụ cụ thể của Phòng Tài chính kế hoạch quận:

+Tài chính kế toán:

- Xây dựng dự toán Ngân sách hàng năm. Điều hành và quản lý việc thu chi Ngân sách đã được phê duyệt, báo cáo quyết toán ngân sách đúng thời gian và mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Kiểm tra và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Quận trong việc quản lý và điều hành ngân sách đúng theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Đảm bảo thu chi ngân sách đúng theo kế hoạch của thành phố.

- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở thuộc quận trong việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trên cơ sở định mức chi ngân sách hợp lý. Đồng thời tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của quận, phường trình Ủy ban Nhân dân quận duyệt đúng với dự toán của Ủy ban Nhân dân Thành phố phân bổ.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra công tác hạch toán kế toán thống kê ở cơ sở.

- Tổ chức xét duyệt và thẩm định, quyết toán ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách.

- Tham mưu Ủy ban Nhân dân quận tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách quận và báo cáo quyết toán với Sở Tài chính.

 

+Kế hoạch – Đầu tư:

 - Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nghị quyết Đảng bộ quận, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân, Phòng Tài chính Kế hoạch quận tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân quận xây dựng quy hoạch và kế hoạch kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm và hàng năm của quận, hướng dẫn các cấp, các ngành trong quận xây dựng kế hoạch hàng năm.

- Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế – xã hội hàng năm đã được Hội đồng Nhân dân quận phân bổ cụ thể các chi tiêu cho các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận để làm cơ sở cho việc thực hiện các cân đối lớn trên địa bàn. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư thực hiện theo đúng trình tự nội dung, thẩm quyền do nhà nước quy định.

- Theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất với Ủy ban Nhân dân quận các biện pháp cụ thể phục vụ việc hoàn thành kế hoạch.

- Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận về kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố và quận.

- Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định đầu tư, tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư trên địa bàn, bao gồm các nguồn vốn thuộc thành phần kinh tế. Phối hợp với Phòng Kinh tế quận theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế sau thành lập, sau khi cấp giấy phép.

- Tham mưu cùng với các cơ quan chuyên môn khác của quận trong việc giúp Ủy ban Nhân dân quận quản lý hành chính nhà nước các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo qui định phân cấp.

+ Giá:

- Tổ chức thực hiện các quy định của Thành phố về giá cả ở địa bàn quận, tổ chức việc thông tin giá, báo cáo giá thị trường trên địa bàn cho Ủy ban Nhân dân quận.

 - Quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của quận bao gồm: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp Nhà nước khi thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại sản xuất (được cấp bằng nguồn vốn ngân sách quận). Hàng hóa trong các vụ án hình sự, kinh tế.

- Giá thanh quyết toán giữa đầu tư và tổ chức nhận thầu theo khối lượng hoàn thành. Các vụ đấu thầu, mua bán tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa ở địa bàn theo sự phân công của Ủy ban Nhân dân quận.

- Tham gia xây dựng phương án giá trong công tác đền bù giải tỏa.

          Một số nhiệm vụ cụ thể khác:

- Quản lý tài sản: Định kỳ sẽ tổ chức việc kiểm kê, đánh giá tài sản ở các đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận; Nhận xét việc quản lý, sử dụng tài sản ở đơn vị và đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công viên chức ngành, phối hợp Phòng Nội vụ quận về quản lý, sắp xếp đội ngũ kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân phường về tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ, về chăm lo, củng cố đội ngũ cán bộ tài chính kế toán và cán bộ cơ sở phụ trách kế hoạch, theo dõi giá từ quận đến phường.

Quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận:

 - Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận cung cấp các số liệu, chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán tài chính và các tài liệu khác có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng kinh tế, tài chính và làm cơ sở để duyệt quyết toán tài chính hàng năm.

- Phối hợp với Chi nhánh Kho bạc, Chi cục thuế và Chi nhánh Ngân hàng đóng trên địa bàn quận để thực hiện các báo cáo nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động thanh toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các phường trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận.

- Tham gia góp ý về các trường hợp Ủy ban Nhân dân quận xét bổ nhiệm kế toán trưởng, các ban ngành và đơn vị cơ sở, theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Tổ chức và triệu tập các cuộc họp định kỳ (tháng, quý, năm) với đại diện các đơn vị cơ sở để phổ biến hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán, kế hoạch và đầu tư có liên quan đến công tác của cơ sở.

 - Ký các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đơn vị cơ sở.

- Tham gia các Hội đồng và các Ban có tính chất tư vấn do Ủy ban Nhân dân quận thành lập nhằm giúp Ủy ban Nhân dân quận quyết định các vấn đề chuyên môn liên ngành.

- Kết hợp với các phòng, ban có liên quan của quận để bảo vệ kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị cơ sở, quyết toán tài chính định kỳ đối với các đơn vị trên.

- Tham gia với các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận hoặc thành phố (nếu được phân công), thực hiện tốt công tác khiếu nại tố cáo theo luật định.

 

 Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ủy quyền.

 

 


Số lượt người xem: 11323    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm