SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
7
3
1
Địa lý 11 Tháng Giêng 2011 12:10:00 SA

PHƯỜNG LONG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BÌNH - Địa chỉ: Số 4 Trần Trọng Khiêm, khu phố Bến Đò, phường Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh -  Điện thoại: 08.37325.007 - Fax: 37325.560.

- Vị trí: Phía baéc giaùp huyeän Dó An – tænh Bình Döông; Phía nam giaùp phöôøng Long Phöôùc vaø phöôøng Long Thaïnh Myõ; Phía taây giaùp phöôøng Taân Phuù; Phía Ñoâng giaùp huyeän Long Thaønh – tænh Ñoàng Nai.

·        Dieän tích töï nhieân 1.782ha.

·         Phöôøng 9 khu phoá, 65 toå nhaân daân vôùi 4.884 hoä, 18.231 nhaân khaåu, trong ñoù 1.475hoä dieän taïm truù, vôùi 6.313 nhaân khaåu.

·        Nhaân daân chuû yeáu soáng baèng ngheà noâng, buoân baùn kinh doanh nhoû leû.

- Là phường coù truyeàn thoáng caùch maïng qua hai thôøi kyø khaùng chieán vaø laø caên cöù quan troïng, Phöôøng Long Bình coù 5 baø Meï Vieät Nam Anh huøng, 127 ngöôøi thuoäc dieän coù coâng cách mạng. Naêm 2010, taäp theå nhaân daân, caùn boä vaø chieán só phöôøng Long Bình vinh döï ñöôïc Chuû tòch nöôùc phong taëng danh hieäu phöôøng anh huøng.

+ Tình hình kinh teá: Phöôøng voán coù laøng ngheà truyeàn thoáng saûn xuaát gaïch – ngoùi nung, goám söù myõ ngheä. Nhöng hieän nay theo quy hoïach chung cuûa Thaønh phoá vaø quaän, phöôøng ñang töøng böôùc ñoâ thò hoùa, phaùt trieån caùc loïai hình ngaønh ngheà thöông maïi dòch vuï phuïc vuï du lòch …

+ Vaên hoùa - xaõ hoäi: Nhaân daân – Ñaûng boä vaø chính quyeàn  phöôøng Long Bình voán coù truyeàn thoáng gaén boù maät thieát qua 2 thôøi kyø khaùng chieán. Trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc hieän nay, nhaân daân phöôøng Long Bình cuõng luoân höôûng öùng tích cöïc caùc phong traøo haønh ñoäng caùch maïng do ñòa phöông phaùt ñoäng; Tích cöïc ñoùng goùp kinh phí, thöïc hieän xaõ hoäi hoùa caùc hoaït ñoäng vaên hoùa xaõ hoäi, ñoùng goùp kinh phí beâ toâng hoùa caùc tuyeán ñöôøng heûm xöông caù, hieán ñaát môû ñöôøng lieân toå, thöïc hieän caùc ñeà aùn coät côø quy caùch, troàng caây xanh…; tích cöïc höôûng öùng thöïc hieän vieäc giöõ gìn veä sinh ñoâ thò; ñoäng vieân con em phaán ñaáu hoïc vaên hoùa, hoïc ngheà. Phöôøng ñaõ ñöôïc Thaønh phoá coâng nhaän ñaït chuaån phoå caäp baäc tieåu hoïc – trung hoïc cô sôû – trung hoïc phoå thoâng; Phöôøng coù 1 tröôøng ñaït tröôøng chuaån Quoác gia; Traïm y teá ñaït chuaån quoác gia.Tyû leä hoä XÑGN giaûm, hoä trung bình – khaù taêng. Tyû leä daân soá luoân giöõ ôû möùc 1,2%/naêm.

+ Tình hình an ninh chính trò treân ñòa baøn luoân ñöôïc giöõ vöõng oån ñònh; phaïm phaùp hình söï ñöôïc keùo giaûm ñaït chæ tieâu ñeà ra haøng naêm; Phong traøo “Toøan daân baûo veä an ninh Toå quoác” luoân ñöôïc nhaân daân uûng hoä; Phöôøng giöõ vöõng “ñòa baøn khoâng ma tuùy – maïi daâm” nhieàu naêm lieàn.

Với những thành tích đạt được, phường đã được khen thưởng cờ thi đua xuất sắc năm…..,nhiều năm liền đều nhận bằng khen của UBND Thành phố./.

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 17041    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm